Daně v LETS

Protože se v LETS k obchodování používá vlastní - z hlediska státu neformální - měna, vzniká často otázka, zda tím nedochází k daňovým únikům. Odpověď lze nalézt v následující článku (převzato z Měsíčníku českobudějovického Letokruhu, č.11; k nahlédnutí zde):


Právní rámec činnosti Letokruhu

Během existence Letokruhu se nám pravidelně vracela otázka, jaký je právní rámec činnosti Letokruhu z daňového hlediska. Letokruh i nadále zůstává neformálním sdružením, které nemá právní subjektivitu a tudíž je každý člen Letokruhu sám zodpovědný za případné zdaňování z činnosti zprostředkované pomocí Letokruhu. Za pomoci daňového poradce se nám podařilo zjistit tyto podrobnosti:

Podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen "zákon"), se na jednotlivé členy Letokruhu jako na každého jiného občana vztahuje povinnost zdaňovat tzv. ostatní příjmy. Zákon však stanoví určitá osvobození od daně, která se vztahují mj. na:

  1. Příjmy z prodeje movitých věcí (§ 4 odstavce 1 písm. c) zákona). Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku.
  2. Příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozovaná podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem) do výše odpovídající 10 000 Kč ve zdaňovacím období (§ 10 odstavec 3 písm. a) zákona).

Z výše uvedeného vyplývá, že příjmy z prodeje movitých věcí nejsou vůbec zdaňovány, s výjimkou prodeje aut, letadel nebo lodí méně než rok starých. Rovněž příjmy ze služeb, které nejsou poskytovány jako podnikatelská činnost, zdanění nepodléhají, pakliže součet těchto příjmů a dalších ostatních příjmů1 za rok nepřesáhne 10 000 žaludů/korun.

K posouzení zdali někdo z nás překročil tento limit za rok 2000 Vám pomůže přehled obratu vydaný v minulém měsíčníku. Z částky evidovaného obratu se ale samozřejmně musí odečíst jak výdaje (když jste si něco za žaludy koupili nebo si nechali pomoci), tak žaludové příjmy z prodaných movitostí, které se ve většině případů nezapočítavají (viz bod č.1). Co se týče samotných žaludových příjmů, lehce z přehledu zjistíte, že nikdo z nás zdaleka nepřekročil stanovený limit 10 000. Pro celkové posouzení se ale žaludové příjmy musí sečíst s případnými dalšími příjmy mimo Letokruh spadajícími pod kategorii "ostatní příjmy". Jak už bylo dříve uvedeno, odpovědnost za daňové přiznání při případném překročení limitu má každý člen Letokruhu sám za sebe.


1 - Další typy ostatních příjmů jsou uvedeny v měsíčníku č.11 (podle § 10 v zákoně).