ZKRATKA LETS

"LETS" je zkratka anglického "Local Exchange Trading Systems". V češtině se nejčastěji používá překladu "obchodní systémy místní měny", nicméně lze se setkat i s označením "kruh výměn". Samotná zkratka LETS může mít i jiný význam, a to podle toho, jak jsou jednotlivé systémy specializovány. Pak se lze setkat s různými obsahy zkratky LETS: Local Energy/ Enterprise / Employment / Empowerment / Education / Economy Trading / Transfer / Training System / Scheme / Society. Přes rozdílnou specializaci má většina LETS velmi mnoho společných znaků.

Ve Francii jsou LETS známy pod zkratkou SEL (Systeme d'Echange Local) a v německy mluvících zemích se používá označení "Tauschring".HISTORIE VZNIKU LETS

Zakladatel LETS Michael Linton

Pravděpodobně nejvýznamnější postavou v historii LETS je Michael Linton. Linton pochází z Velké Británie, ale v sedmdesátých letech emigroval do Kanady, kde během svého působení zkoumal vztahy mezi chudobou, sociálními problémy a problémy životního prostředí. Zjistil, že ve všech lokalitách byla míra obchodování závislá na toku národní měny do místní ekonomiky. Snížení množství peněz nevyhnutelně vedlo k poklesu obchodování, zvýšení nezaměstnanosti a sociálním problémům. Lidé, snažící se tomu předejít, často jednali tak, že tím poškozovali svou společnost, vlastní zdraví nebo životní prostředí. Stejně tak zjistil, že množství zboží nebo služeb, se kterým lidé chtěli obchodovat, bylo závislé na množství disponibilních peněz. V mnoha případech byli lidé dostatečně šikovní a měli dostatečné množství zboží, ale v důsledku chybějícího prostředku směny byl jakýkoli obchod znemožněn. Zde vznikla myšlenka "doplňkové" měny, která měla pomoci místním lidem vybudovat udržitelnou společnost, a tak eliminovat sociální a jiné problémy (např. životní prostředí).

Michael Linton založil první LETS v roce 1983 v Courtenay v údolí řeky Comox v Britské Kolumbii (Kanada). Tato oblast byla v této době postižena hospodářskou recesí a nezaměstnanost dosáhla osmnácti procent. Linton si uvědomoval, že lidé žijící v Courtenay mají rozsáhlé znalosti a možnosti se uplatnit, ale že to, co jim v tom brání, je nedostatek finančních prostředků. Linton začal uskutečňovat svůj plán na poskytování chybějící měny. Vymyslel systém, který umožňoval svým členům obchodování se zbožím a službami za použijí jednak národní měny a jednak nově vytvořené měny místní. Tuto měnu nazval "zelené dolary" ("Green Dollars"). Do roku 1990 získal Linton do systému 600 členů, kteří v přepočtu dosáhli ročního obratu 325000 dolarů.

Michael Linton založil v Courtenay také Landsman Community Services Ltd. Tato společnost se zabývá propagací LETS na celosvětové úrovni, zájemcům poskytuje informace potřebné k založení a správě LETS a jiných podobných systémů. Významnou roli hraje také ve zveřejňování detailních návodů a popisů práce LETS. Tato publikace je známa pod názvem "LETSystem Design Manual".


ROZMACH LETS

LETS se rozšířil do mnoha dalších zemí po celém světě. V roce 1995 fungovalo více než 500 systémů, a to zejména v Kanadě, Spojených státech amerických, Velké Británii a Novém Zélandu. Největší národní síť však vznikla v Austrálii a tvořilo ji více než 200 LETS. Všechny tyto LETS byly založeny na základech LETS Michaela Lintona z Comox Valley.


Kanada a USA

Během několika let poté, co Michael Linton v roce 1983 v Comox Valley založil a vedl první LETS, bylo založeno dalších dvacet LETS v Kanadě a USA. Postupně se rozvíjely a vylepšovaly až do podoby, jak je známe dnes. V roce 1988 bylo v Comox Valley obchodování přerušeno kvůli vysokým nákladům a také kvůli ztracené důvěře lidí s tento systém. Asi polovina LETS v Kanadě a USA zanikla také. Po nějaké době vznikla druhá generace LETS, a to znovu v Comox Valley, ale také první LETS v Austrálii a Manchesteru.


Austrálie a Nový Zéland

Lintonem založená Landsman Community Services distribuovala informace o LETS, potřebný software a další informační materiály do dalších zemí. S velkou odezvou se to setkalo nejdříve na Novém Zélandu, kde první LETS vznikl v roce 1986. O rok později začal boom LETS v Austrálii, a to zejména proto, že byly aktivně podporovány místními vládami. Na tomto rozmachu nic nezměnily ani hospodářské krize v okolních zemích.

Do roku 1987 bylo založeno přes 70 podobných místních systémů na Novém Zélandu a přibližně 200 LETS a Austrálii. V roce 1994 se stal Australian Blue Mountains LETS největším LETS na světě. V této době měl více než 2000 účastníků, kteří dosahovali obratu v přepočtu 40000 amerických dolarů za měsíc. Nyní má asociace místních obchodních systémů v Austrálii více než 1000 členů.


Velká Británie

První dva LETS vznikly v Británii v roce 1985. Další rozvoj byl v následujících letech velmi pomalý, a to až do doby, kdy vznikla společnost Letslink UK. Tato společnost zajistila spojení mezi jednotlivými systémy a byla tak utvořena jakási síť, která navíc umožnila snadnější zakládání nových systémů. Tak jejich počet stoupl ze sedmi v roce 1991 na dvacet v únoru 1992, sto padesát v roce 1993 a dvě stě v únoru 1994. Dnes existuje v Británii více než 400 LETS s přibližně čtyřiceti tisíci členů, jiné zdroje však uvádějí, že počet členů LETS přesáhl 200000. Kolem třiceti LETS je podporováno místními institucemi prostřednictvím grantů a rekvalifikačních kurzů. Letslink UK plní pět základních úkolů:

  1. hájí zájmy LETS v národních médiích, snaží se prosadit do hlavních sdělovacích prostředků (novin, časopisů, rádia a televize),
  2. vystupuje jako zprostředkovatel informací a kontaktů na jednotlivé systémy (např. otázky směřující na jednotlivé LETS jsou posílány přímo jim nebo - v případě odborných témat - odborníkům),
  3. jednou čtvrtletně vydává informační časopis Lets-Link,
  4. poskytuje návody, schémata a další materiál (software, informace o specifických tématech jako je otázka daní a ochrana dat) pro založení LETS a
  5. funguje jako koordinátor pro národní sítě LETS nejen v Evropě.


Další státy

V západní části kontinentální Evropy se LETS rozšířily poměrně rychle. V současné době se odhaduje jejich počet na sto v šestnácti zemích, včetně Norska, Německa, Francie, Holandska, Belgie a dalších. V února roku 2000 zahájil svou činnost i první LETS v České republice.

Podobné systémy byly založeny také v Argentině, Mexiku, Senegalu, Thajsku, Japonsku a v dalších zemích po celém světě.


Budoucnost LETS

LETS v Británii zaznamenávají významný zájem ze strany místních institucí, politických stran a ekologických organizací. Je pravděpodobné, že v budoucnu budou místní obchodní systémy hrát v národních ekonomikách mnohem významnější roli než dnes, a to nejen v Británii, a že bude také více podporován jejich rozvoj státními institucemi.


  Obsah Další