CO JE TO LETS?

LETS lze definovat několika způsoby. Obvykle to závisí na úhlu pohledu jednotlivého člověka a také rozsahu a specializace konkrétního systému.

Velmi často je LETS interpretován jako neziskový a dobrovolný směnný systém vytvořený k využití a rozvíjení možností a dovedností místních obyvatel a zejména ke zvýšení objemu místního obchodování. Jinými slovy, LETS je v konečném důsledku nový trh pro zboží a služby. Lze ho definovat také jako formu místního sociálního zajištění, např. vyplňování potřeb lidí, a to na principu alternativního peněžního systému. Ten je reprezentován vytvořenou místní měnou, která obíhá v rámci LETS a taková měna je používána na platby za zboží a služby uskutečněné mezi členy LETS. Je třeba zdůraznit, že i když v rámci systému obíhá vlastní měna, LETS neslouží jako náhražka současného peněžního systému, ale jako jeho doplněk.

Členové LETS, kterých bývá řádově desítky až stovky, obdrží šekovou knížku v místní měně. Dále je vytvořen seznam zboží a služeb, které jsou jednotliví členové v rámci LETS ochotni nabízet, a to včetně ceny v jednotkách místní měny. Platby za toto zboží a služby jsou prováděny pomocí šeků, které jsou odesílány správci LETS, který platby eviduje a zanáší do účtů jednotlivých členů.

Každý účet začíná na nule a později nabývá kladné nebo záporné hodnoty. Zároveň platí, že celkový součet stavů účtů se záporným zůstatkem je roven součtu stavů účtů s kladným zůstatkem. Aby systém fungoval, musí být v každém okamžiku stav účtu části členů v minusu. Protože se v LETS neplatí úrok ze záporných ani z kladných zůstatků, nejsou členové se záporným zůstatkem nijak znevýhodněni.

LETS tak pomáhá, aby místní zdroje byly používány místními lidmi (jednotlivci, zájmovými skupinami, místními podnikateli, atd.) a takový region pak není tolik závislý na přílivu peněžních prostředků zvenčí - od (zahraničních) investorů nebo i státu.

LETS je volné sdružení jednotlivců - uživatelů a není ani nutné, aby existovalo jako nějaké oficiální resp. registrované sdružení. Zejména ve Velké Británii je tato praxe velmi obvyklá, nicméně v některých zemích nebo konkrétních situacích je oficiální status obchodního systému výhodou.

Velká většina dnešních LETS následuje původní model vyvinutý v Courtenay, ale vznikly i systémy, které se v různých aspektech liší.


Důvody založení LETS

Jedním z klíčových důvodů, proč jsou LETS zakládány, je snaha převzít kontrolu nad vlastním hospodářským rozvojem z rukou centrální banky, vlády a globálních tržních sil. Zakladatelé místních obchodních systémů tak činí proto, protože vědí, že lidé v těchto systémech mohou být schopni pokrýt většinu svých potřeb pomocí nevyužívaných místních zdrojů a nejsou tak v takové míře odkázáni na příliv finančních prostředků "zvenčí".

Dalším důvodem pro zakládání LETS je to, že místní měna více podporuje udržitelný rozvoj. Lidé sami rozhodují o financování místních projektů, mají lepší kontrolu využívání jimi poskytnutých prostředků na tyto projekty, a protože znají místní situaci, dovedou si lépe představit jejich dopad na společnost a životní prostředí.


Přínos LETS místní ekonomice

LETS prostřednictvím vytvořené místní měny pomáhá regionu zabezpečit finanční prostředky na nejrůznější projekty, ale hlavně zprostředkovává obchodování. Další aspekty plynoucí z fungování LETS se dají charakterizovat jako psychologické nebo sociologické.

Jednotlivcům zapojeným do LETS může tento systém přinést více pracovních příležitostí. Díky tomu mohou užívat a dále rozvíjet své schopnosti, které by v případě, že by se na konvenčním trhu práce neuplatnili, zůstaly nevyužity. Např. nezaměstnaný, který by na běžném trhu práce nenašel zaměstnání, se může zapojit do LETS a je tak motivován k aktivní činnosti. To mu díky neztraceným nebo naopak nově získaným kontaktům může pomoci najít pracovní místo. Zapojení do LETS také přispívá k větší flexibilitě s vlastními finančními prostředky, nebo" díky místní měně, která vzniká, když je třeba (jinými slovy je "vytvářena" obchodováním), nehrozí nedostatek finančních prostředků.

Pro místní společnost je místní měna jakýmsi spojovacím článkem, který ve svém důsledku stmeluje obyvatele obce / regionu. Posilují se sociální a společenské vazby, spolupráce a také vliv při plánování a implementaci místních iniciativ. Lokálně zaměřené projekty jsou financovány v místní měně a lidé tak mají větší zájem na vhodném použití těchto prostředků. A místně zaměřené projekty také mohou snáze kontrolovat.

Protože je LETS obvykle tvořen lidmi, kteří se navzájem více či méně znají, funguje uvnitř systému sociální kontrola, takže zneužití výhod, které LETS přináší, je spíše výjimkou. Kromě ekonomických výhod tak LETS pomáhá i ke zlepšení místního - i životního prostředí, například prostřednictvím snížení kriminality a vandalismu.

Výhody LETS pro podnikatele lze shrnout do následujících bodů:

 • nižší operační náklady
 • lepší cash-flow
 • vyšší motivace zaměstnanců a nižší pracovní absence
 • nižší náklady na bezpečnost
 • zvýšení místní konkurenceschopnosti
 • rozvíjení užších vztahů v lokalitě

Největší výhody pro neziskové organizace jsou:

 • snížení jejich závislosti na potřebě hotovosti
 • nové možnosti získání nových grantů
 • možnost použití místní měny pro investice

Celkově LETS pomáhá naplňování potřeb místní společnosti několika způsoby:

 • posiluje lidi s nízkými příjmy
 • podporuje lidi ve využívání a rozvíjení jejich schopností
 • vytváří a formuje místní společnost

Lidé jsou si také více vědomi své spoluzodpovědnosti za životní prostředí ve svém regionu a chovají se k němu odpovědněji.


ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY FUNGOVÁNÍ LETS

Podle vzoru Landsman Community Services Ltd. je LETS založen na pěti základních principech. Přestože se těch principů nedrží, může být systém funkční, nicméně podle vzoru LCS se už takový systém nedá nazývat "LETS".

Ceny služeb

LETS je koncipován jako neziskový systém se silným etickým základem a bez úmyslu na tomto systému něco vydělat. Je vyloučeno, aby si kdokoliv v ceně služby, kterou poskytuje, účtoval provizi. Zakladatelé se pak právem obávají o kvalitu poskytovaných služeb, protože vědí, že jejich úroveň nemusí být dostatečná, protože ti, co nabízejí služby, nemají z jejich poskytnutí žádnou provizi, a tudíž nemusí mít ani zájem příslušné kvality dosáhnout. Proto upozorňují, že kvalita služeb i přes neúčtované provize musí být na profesionální úrovni, protože jinak by lidé účastnící se LETS raději zadávali zakázky komerčním firmám a obchodního systému by se tak neúčastnili. Nejlepší metodou jak zajistit profesionální úroveň služeb z dlouhodobého hlediska je zvýhodňovat prodávající zapojené do LETS například přiměřeným finančním příspěvkem v místní měně.

Konsensus

LETS jsou založeny na vzájemné dohodě v mnoha hlediscích. Každý člen si toho musí být vědom a pokud chce být dále účastníkem takového systému, musí principy a pravidla LETS dodržovat. Být členem LETS v sobě zahrnuje i povinnosti vůči ostatním, jako např. při obchodování se členy LETS splácet své obchodní závazky. Konsensus je samozřejmě také nutný při každé transakci. Nikdo však není povinen při obchodování používat místní měnu.

Transparentnost

Důvěra účastníka v systém a ostatní členy má prvořadou důležitost, protože jen tak může LETS účinně pracovat. Průhlednosti a přehlednosti systému je dosahováno tak, že jakýkoli člen LETS má k dispozici informace o ostatních členech. Každý má možnost požádat o informace o stavu účtu a výši celkového obchodování kohokoliv jiného a zjistit tak podíl člena na obchodování v LETS. Tato společenská kontrola relativně účinně odrazuje od zneužití systému.

Rovnocennost

Jednotka měny v LETS je ekvivalentní jednotce národní měny. To zaručuje snadnější přístup do systému. Uživatelé se tak mohou okamžitě zapojit do obchodování, aniž by museli přepočítávat hodnotu měny jako např. při cestování do zahraničí. Kromě toho, kdyby neexistoval ekvivalent, podnikatelé by měli tendenci se nezapojit do LETS kvůli případným problémům v účetnictví a zdanění.

Neexistence úroku

Neexistence placení úroků, a" už z kladných nebo záporných zůstatků na účtech členů LETS, je pravděpodobně největším rozdílem mezi místní a národní měnou. Účtování úroků by totiž bylo proti původnímu záměru LETS. Měna v něm totiž existuje pouze proto, aby zprostředkovala směnu a ne proto, aby z prostého jejího hromadění měl někdo zisk nebo aby s ní zacházel jako se zbožím.


Předchozí Obsah Další