PRINCIPY FUNGOVÁNÍ LETS

Správné fungování místního obchodního systému přirozeně vyžaduje ustanovení určitých pravidel chování a také struktury LETS. Mnohdy je zejména administrativní práce vykonávána dobrovolníky.

Nejdůležitější části LETS jsou aktuální adresáře členů (spolu se seznamy jimi nabízených produktů), správce (manažer) systému, resp. celá organizační struktura administrativních pracovníků LETS, a místní měna.


Adresáře a seznam zboží a služeb

Seznamy, obsahující všechny zboží a služeb, které členové LETS prodávají, rádi by koupili a samozřejmě také potřebné kontaktní informace, jsou vydávány v podobné formě jako např. Zlaté stránky. Ve většině LETS se aktualizují dvakrát až čtyřikrát ročně, méně často jednou za měsíc. Náklady na tvorbu adresáře jsou kryty z poplatků vybíraných od účastníků systému.


Administrativní struktura LETS

Každý nový člen - budoucí uživatel systému musí uzavřít se správci LETS dohodu, kterou se zavazuje k plnění svých závazků a získává vlastní účet.

LETS je zastoupen správcem systému a dalšími administrativními pracovníky. Část členů LETS vystupuje jako "skupina poradců" vůči správci a ostatním administrátorům.


Správce LETS

Správce LETS je jmenován Správní radou a mezi jeho hlavní úkoly je pomoci lidem najít způsob, jak se zapojit do obchodování v LETS, spravovat finance, vést dobrovolníky a ostatní pracovníky podílející se na řízení LETS a realizovat kroky směřující k dalšímu rozvoji systému. Obvykle je to dobrovolník a do systému zasahuje pokud možno co nejméně. Správce stanovuje výši poplatků za konzultace s dalšími administrátory, sankce (např. za nucené přerušení členství v případě nesociálního chování některého účastníka LETS za účelem ochrany ostatních členů), zúčastňuje je na řešení problému s poradci a monitoruje další možnosti rozvoje systému.

Správce se stará o fungování systému jako celku a je zodpovědný za všechny provedené operace, jakož i za celkovou integritu systému. Velmi často také deleguje část zodpovědnosti za záznamy na účtech na další administrativní pracovníky LETS.

Vyplácení odměn za práci v místním obchodním systému administrativním pracovníkům se v jednotlivých LETS liší. Někde jsou placeni kromě poradců všichni, kteří se podílejí na vedení systému, někde jsou placeni pouze administrativní pracovníci. Nicméně platí, že odměny poskytované za administrativní práci pro LETS jsou vypláceny v místní měně.


Další administrativní pracovníci

Ostatní pracovníci podílející se na administrativní činnosti v LETS jsou zodpovědní za vedení účetnictví a jak již bylo uvedeno, jsou placeni v místní měně. Jejich úkolem je kontrola jednotlivých účtů a poskytování informací o nich, kontrola, že celkový stav účtů je roven nule, vybírání poplatků, spolupráce se správcem a vyřizování jeho žádostí.


Poradci

Skupina poradců se skládá ze členů LETS a neřeší žádné administrativní úkoly. Tvoří ji dobrovolníci, kteří pracují jen jako pozorovatelé a poradci správce a ostatních administrativních pracovníků. Také hrají důležitou roli v toku informací mezi administrátory a ostatními členy LETS a zajiš"ují zpětnou vazbu.


Místní měna

Místní měna často existuje jen ve formě šeků nebo poukázek a všechny převody jsou uskutečňovány bezhotovostně. Při uzavření obchodu zúčastnění transakci nahlásí správci, a ten provede záznam na účtech obou stran.

V minulosti používala místní měnu ve fyzické podobě většina místních obchodních systémů, nicméně dnes je tato praxe v LETS méně obvyklá. Nyní používají šeky a bezhotovostní převody a hotovým platbám se vyhýbají, a to z následujících důvodů:

 • Pokud všechny transakce procházejí dostatečně otevřeným systémem, může se každý člen sám přesvědčit o úvěruschopnosti kohokoliv jiného.
 • Nevznikají náklady na výrobu (tisk, ražení) fyzických peněz.
 • V některých zemích náleží právo vydávat peníze pouze státu.
 • Protože měna existuje pouze na účtech LETS, nelze ji proto ukrást.

Rozvoji místních měn také pomohlo rozšíření počítačů. V minulosti už při počtu třiceti až čtyřiceti účastníků LETS přinášelo shromažďování, aktualizace a zaznamenávání informací o uskutečněných transakcích vysoké náklady a značnou dávku byrokracie. Některé menší LETS proto používaly karty, na které byly transakce zaznamenávány, ale v minulosti byla ve většině LETS používána fyzická měna, kromě platby vyšších částek, na které byly používány šeky, a to z důvodu vyšší bezpečnosti.


PROCES OBCHODOVÁNÍ V LETS

Každý člen LETS obdrží osobní účet, adresář ostatních členů a seznam zboží a služeb, které nabízejí, a šekovou knížku.

Proces obchodování pak probíhá v následujících krocích:

 1. Kupující si ze seznamu nabízených produktů vybere požadované zboží nebo službu a kontaktuje prodávajícího.
 2. Prodávající a kupující dohodnou cenu a podmínky obchodu. V případě, že jsou členy více LETS, dohodnou i v jaké měně bude transakce účtována. V některých LETS je část ceny placena v místní měně a část v měně národní, a to v závislosti na tom, zda s ní prodávající potřebuje pokrýt náklady plynoucí z obchodu nebo daně. Poměr plateb v jednotlivých měnách není nijak určen a závisí pouze na dohodě účastníků obchodu.
 3. Kupující hradí své závazky převodem místní měny z jeho účtu na účet prodávajícího. To lze provést několika způsoby, které se v jednotlivých LETS mohou lišit. Nejčastější metody jsou:
  • ohlášení transakce správci pomocí telefonu
  • podepsáním zápisu o transakci na kartě (v angličtině označované "retail accounting sheet"), která je správci zaslána poštou nebo faxem
  • předáním šeku prodávajícímu, který ho opět zašel správci LETS

Ve všech těchto případech musí účastníci transakce nahlásit následující údaje:
 • jméno a identifikační údaje prodávajícího
 • jméno a identifikační údaje kupujícího
 • množství peněz, které má být převedeno
 • popř. LETS, který byl při transakci použit (ve Velké Británii, kde jsou LETS velmi populární, například funguje v jednom regionu více obchodních systémů, které se navzájem doplňují)
 • popř. další detaily transakce (liší se v jednotlivých LETS)

Administrativní pracovníci obvykle pomocí počítače zaznamenají transakci na účty účastníků.

Místní měnu lze vydělat pouze uskutečněním nějakého obchodu - poskytnutím zboží či provedením práce pro někoho jiného. Takovou práci lze sjednat také pomocí zmíněného adresáře, jakož i cenu v místní měně.

Ve většině LETS se novým členům doručuje, aby se zúčastnili semináře, který jim pomůže porozumět detailům fungování LETS, jejich vlastním možnostem v systému.


Předchozí Obsah Další