PROVOZNÍ ASPEKTY LETS

Velikost systému

Optimální počet členů LETS pravděpodobně nelze přesně stanovit. Je však zřejmé, že čím více lidí se zapojí do systému, tím rozmanitější bude nabídka zboží a služeb a tím bude LETS fungovat lépe. Jak již bylo uvedeno, pro fungování systému je důležitá společenská kontrola. V menších systémech, kde se všichni navzájem znají, je zneužití LETS prakticky nemožné. Ale u systémů s několika tisíci členy, kde je společenská kontrola nižší, lze snáze výhody LETS zneužít pro osobní prospěch.

V praxi je obvyklý počet členů LETS v rozmezí 50 až 300 lidí. Existují však i systémy s dvaceti i méně členy a stejně tak i systémy s několika tisíci účastníky.


Příjmy a výdaje

Jako jakákoli jiná ekonomika má i místní peněžní systém jisté administrativní náklady, a proto si musí na jejich pokrytí zajistit dostatečné prostředky.


Poplatky

Názory na výběr poplatků pro pokrytí administrativních nákladů se v různých LETS liší. Někdy je vybírán tzv. transakční poplatek (buď poměrná část nebo pevně stanovený poplatek z každé transakce, který je poukazován na účet LETS) nebo paušál, u něhož každý člen LETS zaplatí stejnou částku (např. za měsíc) bez ohledu na své obchodní aktivity.

Postupem času se v mnoha LETS ukázalo, že je lépe vybírat poplatky paušálem. Např. v Guelph LETS, kde původně používali transakční poplatky ve výši 5% (celková částka byla však omezena na 15 G$ - tzv. "zelených dolarů", angl. "Green Dollars" za rok), později přešli na paušál proto, že aktivnější členové se oproti pasivnějším cítili diskriminováni a odrazováni od dalších aktivit. Navíc vybírání poplatků paušálem se ukázalo být transparentnější.


Rozpočtové výdaje LETS

Příliš vysoké výdaje na administrativu nedoprovázené jejich příslušným krytím způsobilo v historii i krach několika LETS. Např. hlavní účet Toronto LETS dosáhl záporného stavu ve výši několika tisíc "zelených dolarů" poté, co členové LETS ztratili důvěru ve fungování systému a jejich počet se snížil téměř o 50%. Nyní mnoho LETS předchází nadměrným výdajům formou každoročních kontrol hlavního účtu LETS a detailním rozborem za co byly peníze utraceny.

Přebytek prostředků vybraných na krytí administrativních nákladů LETS je obvykle použit na podporu místních organizací, konkrétně např. stimulaci jejich obchodních aktivit (např. ve formě grantů). O poskytování podpor rozhodují členové LETS na valné hromadě.

Ačkoliv je podpora těchto organizací velice důležitá, měli by si být administrátoři i členové vědomi toho, že poskytování grantů může vést ke zpomalení procesu vedoucího k trvalé udržitelnosti. Lidé by se tak mohli začít spoléhat na získání grantu místo toho, aby si svou aktivitou vytvářeli vlastní prostředky. Po získání grantu by se tak zvýšil objem obchodování, poté by však následovalo období stagnace. Aby byl LETS schopným dalšího fungování, je důležité, aby si lidé uvědomili, že i záporný stav účtu části členů je nutný a životně důležitý pro obchodování.


Půjčky

LETS v podstatě umožňuje svým členům získat neomezený úvěr. Nicméně v praxi je v mnoha systémech stanoven limit, který nesmí být překročen. V Kitchener-Waterloo LETS v Ontariu používají limitu 500G$. V Peterborough LETS stanovili hranici na 250$G. V Noppes system tvoří výši limitu množství peněz, které si člen vydělal za posledních 12 měsíců. Naopak platí totéž: výše kladného zůstatku na účtu člena nesmí překročit částku utracenou za poslední rok.

Stanovené limity poskytnutelných úvěrů zaručují, že se nemůže stát, že někdo obdrží nepřiměřené množství zboží a služeb a poté třeba systém opustí aniž by své závazky splatil. Nicméně pokud by se tak stalo, vzniklá ztráta bude rozdělena mezi ostatní členy LETS a bude mít jen malý efekt na místní měnu. V praxi vede vědomí, že někteří systém využívají jen ke svému vlastnímu prospěchu ke ztrátě důvěry v systém jako celek i v místní měnu. Kromě toho odchod členů se záporným stavem účtu poruší rovnováhu obchodu. Lidé pak nemají motivaci mít kladný stav účtu (představující možnost čerpání zboží nebo služeb) a převažují negativní zůstatky (představující závazek poskytnout zboží nebo služby). Nerovnováha v zůstatcích účtů může být napravena tak, že je závazek bývalého člena LETS rozložen poměrně mezi zbývající členy.

LETS vyžadují, aby člen, který systém opouští, vyrovnal své závazky. V Manchester LETS a Noppes system jsou na to členové chtějící systém opustit často upozorňováni. Samozřejmě je velice těžké záměrnému zneužití systému zabránit. Některé LETS tak do budoucnosti uvažují o zavedení zvláštního pojištění, které by sloužilo na pokrytí případné nerovnováhy stavů účtů v LETS.


Daně

Otázka zdanění obchodních aktivit často provoz LETS komplikuje. Státní instituce, např. finanční úřady mohou chápat LETS jako pokus o daňový únik, nicméně toto nahlížení na místní obchodní systémy je mylné. LETS nejsou utvořeny proto, aby se jeho členové vyhýbali daním a správci také členy LETS na rizika takového chování upozorňují.

Otázka placení daní se v LETS v podstatě zužuje pouze na daň z příjmu a popř. na DPH, a to v souvislosti se podnikateli podílejícími se na LETS. Ve Velké Británii, stejně jako v řadě dalších zemích, při vybírání daní zacházejí úřady s místní měnou stejně jako s měnou národní. Všechny daně jsou splatné v národní měně.

Při odvodu daně z příjmu ve většině zemí platí, že musí být rozlišováno mezi dvěma typy směny. První je tzv. obchodní směna (commercial exchange), tj. prodej zboží nebo služeb, které jsou nabízeny pravidelně nebo spojeny s podnikatelskými aktivitami. Příkladem může být podnikatel prodávající jízdní kola, který je bude prodávat v rámci LETS za místní měnu. Jeho příjem v místní měně je pak zdanitelný. Protože státní instituce, jak již bylo nastíněno, místní měnu jako platidlo neakceptují, musí být místní měna přepočtena na státní a v té je daň odvedena.

Druhou je tzv. společenská směna (social exchange) - něco je nabízeno či provedeno jako přátelská služba nebo činnost drobného rozsahu mimo vlastní zaměstnání.

Obecně platí, že obchodní transakce provedené v LETS je zdanitelná, jestliže je tatáž nebo podobná obchodní operace zdanitelná v konveční ekonomice.

Každý člen je zodpovědný za vlastní daňové závazky. Daňové instituce obvykle nežádají administrátory LETS, aby jim poskytli informace o kterémkoli členovi LETS, nicméně mohou tak učinit, pokud to považují za nutné, a v takovém případě správci LETS poskytnou žádané informace. LETS také nikdy nefunguje jako výběrčí daní pro státní instituce.

Samotný LETS zdanění nepodléhá, nebo" je založen na neziskovém principu.


Problém dávek v nezaměstnanosti

Hlavním problémem pro potenciální členy LETS jsou otázky kolem "možnosti pracovat", jejich výdělku a dávek od státu. Obecně platí, že úřady mají možnost sledovat příjmy člena LETS v místní měně a snížit dávky mu vyplácené.

V Británii platí, že příjem v místní měně může způsobit redukci dávek, pokud překročí přípustnou hranici, za kterou již dávky od státu nejsou vypláceny. Pokud kdokoliv pracuje více něž 16 hodin týdně, i když by pracoval za místní měnu, bude jeho podpora zastavena. Proto je žadatelům o podporu doporučováno, aby tyto omezení zodpovědně dodržovali.

I Irsku je situace lepší. Irské úřady například akceptovaly argument, že účast LETS pomůže nezaměstnaným zachovat si zdraví, pracovní návyky a neformální kontakty, pomocí nichž mohou nakonec najít i placenou práci.


Problémy s handicapovanými

Jakákoli "aktivita" handicapovaného pobírajícího např. invalidní důchod může být interpretována jako "schopnost pracovat". To takový lidem znemožňuje podílet se na poskytování služeb ve standardním typu LETS. Ale neznemožňuje jim to podílet se na prodeji či nákupu zboží a možnosti nechat si poskytnout nějakou službu nebo práci. Nicméně existují i speciální systémy určené pouze invalidům, které fungují na nepeněžním principu.


Hodnota místní měny a inflace

V Severní Americe a v Evropě všechny místní měny mají stejnou hodnotu jako jejich národní měny. Hlavním důvodem je usnadnění obchodování pro členy LETS. Ti tak nemusejí přepočítávat hodnotu místní měny, aby získali představu o hodnotě transakce. Stejná hodnota místní a státní měny také ulehčuje účetní a daňové operace zejména pro zúčastněné podnikatele.

Podle LETS design manual musí být místní měna navázána na národní měnu, aby se systém opravdu mohl nazývat LETS. Jiné systémy pracující na podobných principech jako LETS na tom tak striktně netrvají. Národní měna je používána jako vodítko, nicméně členové si mohou stanovit vlastní cenu mimo trh. Jedna kanadská místní měna nazývaná Kingston HOUR je například rovna dvanácti kanadským dolarům.

Navázání měny na národní měnu má jeden velmi důležitý důsledek. Jestliže kupující a prodávající očekávají, že obě měny budou mít stejnou hodnotu, musí místní měna sledovat vývoj národní měny při všech jejích případných vzestupech či pádech.

Je však často poukazováno na to, že když lidé, kteří mají na svém účtu nějaké prostředky, vidí, že jejich hodnota klesá v důsledku inflace, mají pak tendenci snažit se nemít na účtu kladný zůstatek, a to v konečném důsledku omezuje možný přínos místní měny místní ekonomice.


Vztahy se státními institucemi

LETS jsou založeny jako systémy fungující na principu svépomoci. Místní problémy jsou nejlépe řešeny místními lidmi, s případnou podporou ze strany vlády.


Centrální instituce

LETS se nedočkaly zvláštní pozornosti od státních institucí. Vlády mnoha zemí nepodnikají žádné aktivity směrem k místním obchodním systémům, výjimku snad tvoří (kromě několika jiných) vláda Austrálie, která dlouhodobě spolupracuje s LETS a pozitivně se podílí na jejich rozvoji.

Změny nastaly také ve Spojeném království. Vláda Velké Británie v posledních letech bere možnosti LETS velmi vážně, zvlášť jako prostředek pro rozvoj regionálních ekonomik, a připravuje pro ně určité rozvojové programy. Letslink UK - sdružení LETS fungujících ve Velké Británii - se stala pro vládu partnerem a spolupracuje s ní na přípravě návrhů pro pomoc regionům a také doporučuje postupy pro iniciaci vzniku dalších systémů.


Místní správní orgány

Místní správní instituce mohou aktivně podporovat rozvoj LETS pomocí garantováním úvěrů, zajišťováním a poskytováním klíčových zdrojů na náklady na rozvoj LETS. Dále se může podílet na LETS tím, že bude akceptovat platby daní v místní měně nebo místní měnu používat ve své vnitřní struktuře.


Předchozí Obsah